Przepraszamy mamy problemy ze stron? internetow? 

 
 


   Program Dziedzictwo kulturowe
priorytet 1 Ochrona zabytków
Modernizacj? instalacji systemu sygnalizacji po?aru oraz instalacji elektrycznej zamku w Oporowie
dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

♦♦♦♦♦Zamek w Oporowie,
pó?nogotycka rycerska siedziba obronna, jest jednym z nielicznych ?redniowiecznych za?o?e? rezydencjonalnych zachowanych w Polsce. Wzniesiony w 2.?w. XV w. przez arcybiskupa W?adys?awa Oporowskiego stanowi? centrum rozleg?ych dóbr ziemskich mo?nego rodu Oporowskich, herbu Sulima.

Budowl? otacza krajobrazowy park z ok. 1840 r., z dwoma pawilonami z XIX w. –
Domkiem Neogotyckim i Domkiem Szwajcarskim.
W planie parku czytelne s? ?lady renesansowego ogrodu.

Zespó? zamkowo-parkowy mie?ci od 1949 r. muzeum z ekspozycj? wn?trz dworskich.
Zbiory prezentuj? dzie?a malarstwa, rze?by i wyroby rzemios?a artystycznego 
od XVI do pocz. XX w. 

 


Herb Oporów

Sponsorzy Muzeum: